wù zhì wén míng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.material civilization; material progress

  • nèi róng bāo kuò wù zhì wén míng hé jīng shén wén míng

   内容包括物质文明精神文明

   Content includs material civilization and spiritual civilization.

  • suí zhe rén lèi wù zhì wén míng de fā zhǎn huán jìng wèn tí yuè lái yuè yán zhòng

   随着人类物质文明发展环境问题越来越严重

   With the development of material civilization, environmental problem becomes more and more serious.