wù zhì xiǎng shòu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.material comforts

  • wù zhì xiǎng shòu hé shū shì shēng huó bù yī dìng dài lái xìng fú

   物质享受舒适生活不一定幸福

   The material comforts and well-being do not necessarily bring happiness.

  • huò qǔ wù zhì xiǎng shòu

   获取物质享受

   acquire material comforts