xī bān yá yǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Spanish

  • tā qǔ dé le xī bān yá yǔ xué wèi

   取得西班牙语学位

   She earned a degree in Spanish.

  • zuò zhè fèn gōng zuò dǒng yī diǎn r xī bān yá yǔ jué duì zhàn yōu shì

   工作一点儿西班牙语绝对优势

   Some knowledge of Spanish is a definite plus in this job.

  • nǐ huì shuō xī bān yá yǔ ma

   西班牙语

   Can you speak Spanish?