xī cài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.western-style food

    • hé píng bā fáng gōng yìng zhèng zōng fǎ guó xī cài yóu fǎ guó míng chú zhǔ lǐ

      和平供应正宗法国西菜法国名厨主理

      The peace grill serves a perfect combinationg of French cuisine, which is presented by our French chef.