xiàn cún
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.extant; existing in stock

  • xiàn cún de chā bié

   现存差别

   existent differences

  • tā shí jì shang shì zhōng guó xiàn cún zuì zǎo de xì qǔ píng diǎn běn

   实际上中国现存戏曲评点

   It is actually the earliest extant commentary edition of Chinese traditional opera.