xiǎng bu qǐ lái
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • unable to call to mind

  • wǒ shí zài xiǎng bu qǐ lái tā de míng zi

   实在想不起来名字

   I am simply unable to call to mind his name.

  • wǒ zhēn de xiǎng bu qǐ lái le

   想不起来

   My memory is really at fault.

  • yǒu shí xiǎng bu qǐ lái yuán gǎo zěn me xiě de wǒ jiù jí xìng fā huī gǎi biàn cuò cí

   有时想不起来原稿怎么即兴发挥改变措辞

   Sometimes I improvise and change the words because I forget the original draft.