xiào dào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.filial duty; filial obligation

  • yǒu guān xiào dào de wén huà

   有关孝道文化

   the culture of filial piety

  • jìn xiào dào

   孝道

   fulfil one's filial duty to one's parents

  • tā de xiào dào

   孝道

   his filial duty