xīn suān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.metabitter; miserable; sad; painful

  • xīn suān de huí dá

   辛酸回答

   answer with bitterness

  • lì jìn xīn suān

   历尽辛酸

   experienced all kinds of pain

  • xiǎng qǐ xīn suān de wǎng shì wǒ bù jīn liú xià le yǎn lèi

   想起辛酸往事不禁眼泪

   Thinking of the bitter past, I can't help but shed tears.

  • tā mǎn qiāng chóu hèn yǔ xīn suān

   满腔仇恨辛酸

   He was full of hatred and bitterness.