xīng qī sì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Thursday (Thur)

  • bié wàng le zhè ge xīng qī sì de jiā zhǎng huì

   这个星期四家长

   Don't forget the parent-teacher conference this Thursday!

  • méi kuàng gōng rén jiāng yú xīng qī sì jǔ xíng bà gōng

   煤矿工人星期四举行罢工

   Mine workers will walk off their jobs Thursday.

  • xué xiào zài xīng qī sì jǔ xíng yùn dòng huì

   学校星期四举行运动会

   The school holds a sports meet on Thursday.