xìng

Initial:xVideo guide
Final(T3):ìngVideo guide
Radical:
Structure:Above to below
Strokes:
8
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.good fortune; fortunate; lucky; happy

  • róng xìng

   fortunate

  • yǒu xìng jiàn dào nǐ wǒ hěn gāo xìng

   高兴

   Pleased to meet you.

  • shì gù zhōng méi rén shòu shāng zhēn shi wàn xìng

   事故受伤真是

   It was a blessing that no one was hurt in the accident.

 • 2

  v.rejoice

  • bié rén yù dào bù xìng kě qiān wàn bù néng xìng zāi lè huò a

   别人遇到不幸千万不能

   Don't gloat over someone else's misfortune.

  • qìng xìng

   congratulate oneself

 • 3

  v.fmlI hope; I trust; hopefully

  • xìng dé tuō yǐ

   Lucky to leave.

  • xìng wù tuī cí

   推辞

   I hope that you will not refuse.

  • xìng wù jiàn guài

   见怪

   I hope that you will not be offended.

 • 4

  adv.fmlfortunately; luckily

  • xìng wèi chéng zāi

   Fortunately it didn't cause a disaster.

  • zuì chū de xīn wén bào dào shuō dǎo shang fáng wū bèi huǐ xìng wú rén yuán shāng wáng

   最初新闻报道房屋人员伤亡

   Initial news reports say that homes were damaged on the islands, but fortunately no one was injured.

  • xìng hǎo

   luckily

 • 5

  v.fmlfavour; get imperial favour

  • dé xìng

   gain favour

  • xìng chén

   court favourite

 • 6

  v.dated(of a monarch) come; arrive; (of an emperor) make his presence; to visit; (of a monarch) be present at a place or on an occasion

  • xún xìng

   imperial tour of inspection

 • 7

  n.Xing, a surname

Words and phrases with 幸

Similar-form characters to 幸

Chinese Characters with pinyin xìng

 • nature; property
 • excitement
 • one's surname is; surname
 • apricot
 • angry