xìng huì xìng huì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • nice to meet you

    • nǐ shì mǎ lì de péng you xìng huì xìng huì

      玛丽朋友幸会,幸会

      You're Mary's friend? I'm very pleased to meet you.