xìng xíng wéi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.sexual behavior; sex act; sexuality erotism

  • yǒu xìng xíng wéi

   性行为

   have sex

  • āng zāng de xìng xíng wéi

   肮脏性行为

   dirty sex

  • diàn shì kě yǐ pǔ jí xìng xíng wéi jiào yù

   电视可以普及性行为教育

   Television can encourage more people to learn something about sex.