xiū nǚ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.sister; nun (of the Roman Catholic and Greek Orthodox churches)

  • dāng xiū nǚ

   修女

   become a nun

  • xiū nǚ zhù zài yī gè fēng bì de shè qū

   修女封闭社区

   The nuns live in a closed community.

  • tā mèi mei chū jiā zuò le jiāo shū de xiū nǚ

   妹妹出家教书修女

   His sister took vows to become a teaching nun.