xiū

Initial:xVideo guide
Final(T3):Video guide
Radical:
Structure:Left to right
Strokes:
9
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.repair; mend

  • wǒ yào bǎ xié xiū hǎo

   I must mend the shoes.

  • yī dìng yào bǎ shōu yīn jī xiū hǎo

   一定收音机

   The radio must be repaired.

  • yī dìng yào bǎ huái hé xiū hǎo

   一定淮河

   The Huai River must be harnessed.

 • 2

  v.embellish; decorate

  • zhuāng xiū

   renovate

  • xiū cí

   rhetoric

  • bù xiū biān fú

   边幅

   be careless about one's dress

 • 3

  v.build; construct

  • zhèng fǔ yào xiū diàn zhàn

   政府电站

   The government will build a power station.

  • xiū qú yǒu lì yú mín shēng

   有利民生

   Dig irrigation ditches will benefit people's livelihood.

  • xiū shuǐ kù yǒu lì yú rén mín

   水库有利人民

   Construct a reservoir will benefit people.

 • 4

  v.fmlwrite

  • xiū shǐ

   write history

  • xiū hán

   write a letter

  • xiū xiàn zhì

   compile the historical and other records of a county

 • 5

  v.fmlstudy; cultivate

  • jìn xiū

   engage in advanced studies

  • xiū yǎng

   cultivate

  • xiū yè

   study at school

 • 6

  v.fml(superstition)practise Buddhism or Taoism

  • xiū liàn

   practise austerities

  • xiū xiān

   train and cultivate oneself to attain immortality

 • 7

  v.fmltrim

  • xiū shù zhī

   树枝

   prune away branches

  • xiū zhǐ jia

   指甲

   manicure

  • xiū qiān bǐ

   铅笔

   sharpen a pencil

  synonym
 • 8

  adj.fmllong; tall and slender

  • xiū zhú

   thin and long bamboo

  • xiū líng

   long life

  • xiū cháng

   tall and slender

 • 9

  n.revisionism

  • fáng xiū fǎn xiū

   fight and prevent revisionism

Words and phrases with 修

Similar-form characters to 修

Chinese Characters with pinyin xiū

 • rest; stop
 • shy; make somebody feel ashamed
 • call out
 • delicacy