xū wú piāo miǎo
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • derogpurely imaginary; utterly illusory; vague with nothing in it; visionary

  • tā yī zhí zài xún zhǎo xū wú piāo miǎo de wán měi gōng zuò

   一直寻找虚无缥缈完美工作

   He was searching for the ever elusive perfect job.

  • nǐ bù néng yī shēng zhuī qiú xū wú piāo miǎo de dōng xi

   一生追求虚无缥缈东西

   You can't spend all your life chasing shadows.