xū yǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.be left unlocked or unlatched

  • tuī kāi xū yǎn de mén

   虚掩

   push open the unlocked main entrance

  • mén xū yǎn zhe hǎi lún cháo lǐ tōu kàn

   虚掩海伦偷看

   The door was ajar and Helen peeped in.