yá mǎi jiā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Jamaica

  • gāi gōng sī de zhù cè dì shì yá mǎi jiā

   公司注册牙买加

   The company is domiciled in Jamaica.

  • wǒ men zài yá mǎi jiā dù guò de nà ge xīng qī

   我们牙买加度过那个星期

   the week we spent in Jamaica