yán hòu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.defer; postpone; put off; delay

  • qiū cài kě duō ān pái yī xiē cài huā jìn liàng yán hòu shàng shì

   秋菜安排一些菜花尽量延后上市

   For autumn vegetables, more cauliflower, should be organized. They should be put on the market as late as possible.

  • tā men yán hòu liǎng gè xīng qī chū fā

   他们延后星期出发

   They deferred their departure for two weeks.