yè jīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.liquid crystal

  • děng lí zǐ yè jīng děng gāo duān cǎi diàn de jì shù dōu fēi cháng fù zá

   等离子液晶高端彩电技术非常复杂

   High end colour television technologies such as plasma and liquid crystal are very complex.

  • yǐng dié shì yóu yè jīng jù hé wù zhì chéng de

   影碟液晶聚合物制成

   The videodisc is made of liquid crystal polymers.

  • yè jīng píng

   液晶

   an LCD