yī běn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • measure worda copy

  • yī běn yǒu qù de shū

   一本有趣

   an interesting book

  • yī běn èr shǒu shū

   一本二手

   a second hand book

  • tā sòng le yī běn jì niàn cè gěi wǒ

   一本纪念册

   She sent me a souvenir book.

  • yī běn jīng shū

   一本经书

   a scripture

Chinese words with pinyin yi ben