yī ge jìn r
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adv.persistently

  • qiú mí yī ge jìn r de xū tā

   球迷一个劲儿

   The fans kept booing him.

  • mǎ lù shang de xiǎo fàn men yī ge jìn r dà shēng jiào mài huò wù

   马路小贩一个劲儿大声叫卖货物

   The street sellers repeatedly barked their selling cries about their goods.