yī jiàn qīng xīn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • take a liking to somebody at first sight

  • tā men liǎng rén yī jiàn qīng xīn

   他们一见倾心

   They were attracted to each other from the first.

  • tā de huā róng yuè mào ràng wǒ yī jiàn qīng xīn

   花容月貌一见倾心

   I was thrilled by her beauty.