yī méi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • measure worda (coin, egg, medal, etc.)

  • yī méi tóng qián

   一枚铜钱

   a copper coin

  • cǐ rén de guān huī shì yī méi jīn shǔ tú zhāng yě chēng guān yìn

   一枚金属图章

   The official insignia for this person is a metal seal, which is called chop, too.

Chinese words with pinyin yi mei