yī shùn jiān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.a blink; all of a sudden

  • wǒ niǔ tóu de yī shùn jiān

   扭头一瞬间

   I turned my head for a second.

  • zhè xiē tǐ yù jiàn ér men de xī wàng hé mèng xiǎng zài yī shùn jiān pò miè le

   这些体育健儿希望梦想一瞬间破灭

   The hopes and dreams of these athletes had ended in a flash.