yǐ rén wéi běn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slhuman-oriented; people-oriented

    • yǐ rén wéi běn zhí zhèng wèi mín de yuán zé

      以人为本执政原则

      the principle of "people first and government for the people"