yǐ zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  conj.(used at the beginning of the second half of a sentence to indicate the result of an action or situation expressed in the first half of the sentence)such an extent that; so ...that

  • tā gōng zuò fēi cháng zhuān xīn yǐ zhì lián fàn dōu wàng chī le

   工作非常专心以至

   She was so absorbed in her work that she even forgot her meals.

  • tā tài xū ruò le yǐ zhì xū yào tè shū zhì liáo

   虚弱以至需要特殊治疗

   He was so emaciated that he needed special treatment.

  • tā de shū fǎ shì rú cǐ zhī chà yǐ zhì yú jī hū wú fǎ biàn rèn

   书法如此以至几乎无法辨认

   Her handwriting is bad to such extent that it is barely legible.

 • 2

  conj.down to; up to

  • yǐ zhì wú qióng

   以至无穷

   to infinity

  • tuán zhǎng shī zhǎng yǐ zhì jūn zhǎng dōu dào zhè ge lián duì lái bāng zhù zǒng jié jīng yàn

   团长师长以至军长这个连队帮助总结经验

   Commanders of the regiment, the division and even the army come to this company to help sum up its experience.

Word usage

 • Note
  "以至" is different from "以致". "以至" contains the meaning of "甚至", and the connected result is mostly the continuation or deepening of the situation stated in the above words or clauses, which can be good or bad; "以致" contains "to cause" which means that many connections are bad or undesirable results of the speaker.