yì gāo dǎn dà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slboldness of execution stems from superb skill; one will be brave if he has high skills

    • zhè shì yī gè lìng rén jīng tàn de shí kè yī gè yì gāo dǎn dà de pí huá tǐng xuǎn shǒu cóng jiāng jìn yī bǎi yīng chǐ gāo de pù bù shang huà le xia lai

      令人惊叹时刻艺高胆大皮划艇选手将近一百英尺瀑布下来

      This is the jaw-dropping moment a daredevil kayaker paddled down a waterfall almost 100 foot high.