yì xìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.interest; enthusiasm

  • tā yì xìng lán shān

   意兴阑珊

   He feels dispirited.

  • yì xìng bó bó

   意兴勃勃

   be highly enthusiastic

  • nǐ de lái xìn zhōng chōng mǎn zhe lìng wǒ yì xìng suǒ rán de wù hé shì

   来信充满意兴索然

   Your letters are full of things that do not interest me.