xìng zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.interest; mood to enjoy; spirits

  • ráo yǒu xìng zhì de kàn zhe wǒ

   饶有兴致

   watch me with great interest

  • ráo yǒu xìng zhì de yuè dú

   饶有兴致阅读

   read with particular interest