yīn dú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.insidious; sinister and ruthless

  • tā men shì yīn dú de dí rén

   他们阴毒敌人

   They are insidious enemy.

  • zhè ge nǚ rén wéi rén yīn dú

   这个女人阴毒

   This woman has a treacherous character.

  • zhè ge huáng hòu shēng xìng yīn dú

   这个皇后生性阴毒

   The queen is sinister and ruthless in nature.