yīn yuè jié
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.musical festival

  • fǎ guān zuò chū cái jué yīn yuè jié kě yǐ jǔ xíng

   法官作出裁决音乐节可以举行

   A judge has ruled that the music festival can go ahead.

  • yuè duì shì xià gè yuè yīn yuè jié de tóu tiáo xīn wén

   乐队音乐节头条新闻

   The band are among the headliners for the music festival next month.