yìng biàn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.meet an emergency; cope with an emergency

  • yìng biàn xíng wéi

   应变行为

   coping behaviour

  • suí jī yìng biàn

   随机应变

   adjust to changing circumstance

  • shàn yú yìng biàn

   善于应变

   be adaptable to change

 • 2

  n.strain

  • cán yú yìng biàn

   残余应变

   residual strain

  • tǐ jī yìng biàn

   体积应变

   volumetric strain

  • yìng biàn jiāng huà

   应变僵化

   strain hardening

Chinese words with pinyin ying bian