yú gōu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.fishhook

  • tā zài yú gōu shang zhuāng le diǎn xiàn bǐng zuò diào ěr

   鱼钩馅饼钓饵

   He baited his hook with pie.

  • zhè xiē yú gōu hěn fēng lì

   这些鱼钩锋利

   These hooks are very sharp.

Chinese words with pinyin yu gou