yuè bái fēng qīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • a beautiful night; a bright moon and a gentle breeze; the moon is bright and the air serene

    • zài yuè bái fēng qīng de qiū yè wǒ men jǔ xíng gōu huǒ wǎn huì

      月白风清秋夜我们举行篝火晚会

      On the autumn night with a bright moon and a gentle breeze, we gave a campfire party.