yùn dao
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.dialfortune; fate

    • tā jiāo le hǎo yùn dao bìng qīng yì de huò shèng

      运道轻易获胜

      Luck was with him, and he won easily.

Chinese words with pinyin yun dao