zàn tàn bù yǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • be full of praise; praise somebody greatly

  • sǎn bīng dà dǎn ér mào xiǎn de dòng zuò ràng rén zàn tàn bù yǐ

   伞兵大胆冒险动作赞叹不已

   The daring exploits of the parachutists were much admired.

  • tā hěn xǐ huan zhè bù yǐng piàn duì tā zàn tàn bù yǐ

   喜欢影片赞叹不已

   She loved the movie. It knocked her out.

  • wǒ duì zhè běn shū zàn tàn bù yǐ

   赞叹不已

   I am in awe of this book.