zhá bǐng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.sneek

    • gāo yā qì tǐ néng gòu tōng guò jǐn yā zhá bǐng shì fàng chu lai

      高压气体能够通过闸柄释放出来

      High-pressure gas could he released by pressure on a trigger.