zhàn lán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • adj.(of the sky, sea, etc.) azure blue; azure

    • zhàn lán de tiān kōng wú biān wú jì

      湛蓝天空无边无际

      The azure sky is endless.

    • zhàn lán de hǎi yáng yǔ tiān kōng jiāo xiāng hū yìng

      湛蓝海洋天空呼应

      The blue sea echoes the sky.

Chinese words with pinyin zhan lan