zhǎo kāi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.have a change for

  • nǐ néng zhǎo kāi měi yuán de chāo piào ma

   找开50美元钞票

   Can you give me change for $50?

  • wǒ xiǎng bǎ zhè yīng bàng zhǎo kāi

   20英镑找开

   I'd like to have a change for 20 pounds.

Chinese words with pinyin zhao kai