zhào miǎo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.megasecond

    • zhè zhǒng jǐn kōng jiān de mù qián chǐ dù gū jì yuē wéi liù bǎi zhào miǎo chā jù de liàng jí

      空间目前尺度估计兆秒差距量级

      The present size of such compact space is estimated as the order of 600 Mpc.