zhì dé yì mǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • look like the cat that got the cream; enormously proud of one's success; smug; complacent

  • kàn tā nà zhǒng zhì dé yì mǎn de shén qì

   志得意满神气

   Look at how smug she looks!

  • kàn dào zì jǐ de zuò pǐn chéng le chàng xiāo shū tā zhì dé yì mǎn

   看到自己作品成了畅销书志得意满

   He had the satisfaction of seeing his book become a bestseller.