zhì lǐ míng yán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • maxim; truthful remarks; a famous saying whose essence is truth itself

  • jiāo bì bài shì zhì lǐ míng yán

   至理名言

   “Pride comes before a fall” is a famous dictum.

  • gōng zhèng shì yī qiè měi dé de zǒng huì shì yà lǐ shì duō dé de zhì lǐ míng yán

   公正一切美德总汇亚里士多德至理名言

   "That justice is confluence of all virtues" is a wisdom saying of Aristotle.