zhǒng zhàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.become swollen; become turgid; be distended

  • tā qīng qīng róu zhe zhǒng zhàng de bí zi

   轻轻肿胀鼻子

   She gently rubbed her swollen nose.

  • ràng nǐ de jiǎo xiū xi xiū xi zhǒng zhàng jiù huì xiāo tuì

   休息休息肿胀消退

   The swelling will go down if you rest your foot.