zhù chéng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.cast; cast into

  • zhù chéng yī gè quán shēn xiàng

   铸成全身像

   cast a full length statue

  • nà xiē gǔ bīng qì dōu shì yòng qīng tóng zhù chéng de

   那些兵器青铜铸成

   Those ancient weapons are all cast out of bronze.

 • 2

  v.cause; form

  • tā ràng tā men kàn le wén jiàn zhù chéng le dà cuò

   她们文件铸成大错

   He had committed a grave error in letting them see the document.