ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.infmlclaw; paw

  • nà zhī māo shì tú yòng zhuǎ zi zhuā jǐn biān yán

   试图爪子抓紧边沿

   The cat tried to cling to the edge by its claws.

  • tā de zhuǎ zi náo shāng le tā de dà tuǐ

   爪子大腿

   Its claws lacerated his thighs.

  • xiǎo gǒu de zhuǎ zi hěn fēng lì

   小狗爪子锋利

   Puppies have sharp claws.

  • lǎo hǔ zhuǎ zi

   老虎爪子

   tiger's claw

Word usage

 • "爪子" is often matched with measure word "只".
  • 爪子

   one paw