zì xíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.font style

    • hàn zì gè bù fen jiàn wèi zhì guān xi lèi xíng jiào zuò zì xíng

      汉字部分间位关系类型叫做字型

      The type of positional relationship between the parts of Chinese characters is called font.