zì xíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adv.by oneself

  • jī hū méi yǒu gāo guǎn néng zì xíng jiě jué zhè yī nán tí

   几乎没有高管自行解决难题

   Few executives can do it all themselves.

  • zì xíng zhì dìng zhèng cè

   自行制定政策

   decide policies on one's own

  • zì xíng chǔ lǐ

   自行处理

   deal with on one's own

 • 2

  adv.voluntarily

  • zì xíng fēn lí

   自行分离

   cast loose