zōng shī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.datedmaster of great learning and integrity

  • tā bèi zūn wéi yī dài zōng shī

   宗师

   He was respected as a great master of his time.

  • zhēn zhèng de běn yuán de chuàng xīn shì yóu wén míng zōng shī zài zhóu xīn shí dài duì yuán chuàng wén míng lèi xíng de chuàng xīn

   真正本源创新文明宗师轴心时代原创文明类型创新

   The real and original innovation were that the original civilization type done by civilization respected master in Axial Ages.