ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adv.always; all the time

  • tā zǒng shì chí dào

   总是迟到

   He is always late.

  • wǒ men liǎng gè zhōng wǔ zǒng shì zài yī qǐ chī fàn

   我们中午总是一起吃饭

   We two always have lunch together.

  • tā zǒng shì wèi bié rén zhuó xiǎng bù duō wèi zì jǐ zhuó xiǎng

   总是别人着想自己着想

   He always thinks more of others than of himself.