zōng shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.imperial (or royal) clan/clansman

  • zōng shì nèi mù

   宗室内幕

   the inner stories of the Imperial house

  • zōng shì yì xìng shì dà bī jūn dǎo zhì dà pī qīng zú xiāo wáng

   宗室异姓导致消亡

   The clan and different surnames force the monarch, leading to the extinction of a large number of Qing clan.